Fredagen den 19 oktober 2018

Avgifter

Avgifter till samfällighetsföreningen betalas kvartalsvis.
De består av två huvuddelar.

Varje fastighets förbrukning av värme, varmvatten och kallvatten mäts, och debiteras kvartalsvis i efterskott. Priset på förbrukningen är ungefär samma som samfälligheten betalar till leverantörerna, och beslutas på årsstämman.

Kostnader för gemensam förbrukning av värme, varmvatten och kallvatten (ledningsförluster mm) beräknas i budgeten och delas lika mellan alla 178 fastigheterna. Även andra gemensamma kostnader, t ex underhållsarbeten på installationerna för värme och vatten enligt underhållsplanen, vägbelysning, snöröjning, gräsklippning, mätningskostnader, redovisningstjänst, arvoden till styrelse och revisorer mm, delas lika enligt budget som beslutas på årsstämman.

De gemensamma avgifterna betalas kvartalsvis i förskott en månad efter kvartalets början (punkten "övrigt" på kvartalsavin). De står  på samma kvartalsräkning som avgifterna för det gångna kvartalets förbrukning av värme, varmvatten och kallvatten. Betalningsdatum är normalt 1 februari, 1 maj, 1 augusti och 1 november, och kvartalsavierna delas ut ungefär tio-fjorton dagar före betalningsdatum.

Varje fastighetsägare är själv ansvarig för sin byggnad och de rör som finns inne i fastigheten, medan samfällighetsföreningen är ansvarig för rör mm fram till kopplingen mot fastigheten, där även mätningen av fastighetens förbrukning görs.